31 март, 2020

Отмениха задължителното носене на маски, 399 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас към 31 мартНюз БГ Репортер
31 март 2020 г.

Отменено е нареждането за носене на защитни маски 

Отменено е нареждането на здравния министър гражданите да носят защитни маски, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Отмяната е разписана в Заповед № РД-01-169 от днес. Министерството на здравеопазването препоръчва на всички лица да използват защитни маски в закрити и открити обществени места, включително и в обществения транспорт. Препоръката е свързана с разпространението на COVID-19 у нас, както и с научните данни за случаи на безсимптомно протичане на вирусната инфекция. Обръщаме внимание, че при безсимптомното протичане на заболяването, посещението на обществени места предполага повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората. Ето защо носенето на маска от здрави хора способства за предпазване и при контакт със заразени повърхности. От друга страна, в случай на безсимптомно протичане на заболяването, носейки маска болният предпазва околните. Министерството на здравеопазването напомня, че основният начин за предпазване от COVID-19 е спазването на висока лична хигиена и физическа дистанция.


399 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас 

399 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас по данни на Националния оперативен щаб. Новите лабораторно доказани случаи са 20, като 19 от тях са в София, а един в Перник. 146 са лицата с потвърден COVID-19, които са настанени под лекарско наблюдение в болнични условия, като 14 от тях са интубирани. По отношение на общата картина: 227 от регистрираните у нас случаи на COVID-19 са на мъже и 172 на жени. Регистрираните случаи по административни области са както следва: Благоевград – 11; Бургас – 18; Варна – 20; Велико Търново – 2; Габрово – 2; Добрич – 6; Кърджали – 6; Кюстендил – 6; Ловеч – 1; Монтана – 17; Пазарджик – 7; Перник – 6; Плевен – 9; Пловдив – 24; Силистра – 2; Сливен – 4; Смолян – 7; София – 244; Стара Загора – 2; Хасково – 1; Шумен – 4. От общия брой на потвърдените случаи 20 души са медицински персонал.

Оценка за салдото по Консолидираната фискална програмаОценката за салдото по консолидираната фискална програма за месец март 2020 г. е отрицателно на база на оперативни данни и оценки 31.03.2020 г., вторник В условията на безпрецедентна и динамично променяща се ситуация и усилията за борба с разпространението на COVID-19 в целия свят, България предприе извънредни и неотложни мерки в редица направления, включително създаване на необходимите условия за ефективно функциониране на двата най-важни сектора при настоящата извънредна ситуация – здравеопазването и службите за сигурност. Набелязаха се и редица мерки в подкрепа за бизнеса и заетите, за да може да продължи икономиката да работи. Предвид обстоятелството, че въвеждането на извънредно положение в страната се случи преди броени дни, проявлението на фискалните ефекти е съпроводено с времеви лаг и се очаква да се отрази в данните за изпълнението на параметрите по консолидираната фискална програма (КФП) през следващите месеци. Данните към март 2020 г. все още не са повлияни от ефектите както в приходите, които ще се проявят в следващите месеци вследствие променената икономическа среда в България и света, така и от ефектите в разходите, свързани с насочването на допълнителен ресурс за изпълнение на набелязаните извънредни мерки, с изключение на най-незабавните от тях. Основни параметри по КФП за първо тримесечие на 2020 г. на база на оперативни данни и оценки: За месец март 2020 г. салдото по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 205,4 млн. лв. Приходите и помощите по КФП към март 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 11 007,6 млн. лв., което е 23,5 % от годишния разчет. Спрямо март 2019 г. приходите по КФП нарастват със 149,5 млн. лв., което се дължи основно на постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват грантовете по програмите и фондовете на ЕС. По-ниско е изпълнението на приходите от корпоративни данъци във връзка с удължаване на сроковете за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13 март 2020 година. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2020 г. са в размер на 9 732,8 млн. лв., което е 20,8 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към март 2019 г. бяха в размер на 9 053,5 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), както и по-висок размер на капиталовите разходи, разходите за персонал, разходите за субсидии и др.  Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.03.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 373,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година. Бюджетното салдо по КФП към месец март 2020 г. по предварителни данни и оценки е положително в размер на 1 274,8 млн. лв. Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към март 2020 г., ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец април 2020 година.

Министерството на финансите представи данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 29.02.2020 г.
Нюз БГ Репортер 
31.03.2020 г.

Министерството на финансите предостави данни за изпълнението на консолидираната фискална програма към 29 февруари 2020 г. Представените данни обхващат период преди въвеждането на извънредното положение, във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 в България. 


На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2020 г. са в размер на 7 463,8 млн. лв. или 15,9 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те нарастват номинално с 244,1 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи – със 166,1 млн. лв. (2,5 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - със 78,0 млн. лв. (16,7 %). 

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 5 836,5 млн. лв., което представлява 15,6 % от планираните за годината данъчни приходи. 

Приходите от преки данъци са в размер на 775,5 млн. лв. или 10,8 % от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 3 123,9 млн. лв., което е 17,6 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 2 151,9 млн. лв. или 18,3 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 920,0 млн. лв. (16,2 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 39,6 млн. лв. или 16,7 % от годишните разчети. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и други данъци по ЗКПО) са в размер на 172,2 млн. лв. или 14,0 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 1 764,8 млн. лв., което представлява 15,7 % от разчетените за 2020 година Неданъчните приходи са в размер на 1 082,3 млн. лв., което представлява 16,0 % от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са в размер на 545,0 млн. лева. 

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2020 г. възлизат на 5 983,6 млн. лв., което е 12,8 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към февруари 2019 г. бяха в размер на 5 706,2 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с февруари 2019 г., се дължи основно на по-високия размер на капиталовите разходи, на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), на разходите за субсидии и други. Нелихвените разходи са в размер на 5 630,7 млн. лв., което представлява 12,6 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към февруари 2020 г. са в размер на 5 273,9 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 351,1 млн. лева. 

Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 5,7 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 47,9 млн. лв. или 7,3 % от планираните за 2020 година. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 29.02.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 305,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година. 

Бюджетното салдо по КФП на касова основа за месец февруари 2020 г. е положително в размер на 1 480,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 220,8 млн. лв. и по европейските средства в размер на 259,4 млн. лева. Размерът на фискалния резерв към 29.02.2020 г. е 10,6 млрд. лв., в т.ч. 10,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 29 февруари 2020 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

ПРОКУРАТУРАТА С ПРИЗИВ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕСофия, 31 март 2020

Ръководството на Прокуратурата на Република България се обръща с призив към всички прокурори, следователи и съдебни служители, да се включат в осигуряването на нужните количества кръв и кръвни съставки за лечебните заведения. От ежедневно преливане се нуждаят пациентите на клиниките по онкохематология, детска онкохематология, изгаряния, кардиохирургия, акушерство и гинекология, неврохирургия и други. Голяма част от спешните медицински интервенции също изискват преливане на кръв. От центровете по трансфузионна хематология в страната алармираха за значителен спад на желаещите да дарят кръв, който се отчита от началото на месец март. Извършените в световен мащаб научни проучвания не съобщават за предаването на коронавируси (какъвто е и COVID-19) чрез трансфузия или трансплантация. Следователно желаещите могат да дарят кръв без да има какъвто и да е риск за здравето им. Освен това трансфузионните центрове в страната извършват рутинен скрининг на кандидат-кръводарителите и не допускат кръводаряване от лица с клинично проявени респираторни инфекции. Във всички центрове по трансфузионна хематология в страната е създадена стриктна организация, така че да се гарантира в максимална степен сигурността на всеки един кръводарител. Всички служители в кръвните бази са снабдени и оборудвани с необходимите предпазни средства. Желаещите да дарят кръв магистрати и служители, които се намират на територията на столицата, ще могат да го направят във Военномедицинска академия и в УМБАЛ "Св. Анна". Прокурорите, следователите и съдебните служители от страната могат да се включат в инициативата като се обърнат към здравните зааведения, както и къв Регионалните центрове за трансфузионна хематология в Плевен, Пловдив, Стара Загора и Варна. Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея, може да стане дарител. Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените – 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца. Два-три дни преди акта на кръводаряване човек трябва да се храни редовно и разнообразно – това заздравява силите на организма и повишава качеството на кръвта. Кръводаряването не трябва да се извършва на гладно. Кръводарителя трябва да е сигурен, че е здрав и отпочинал. След кръводаряването се приемат повече калорични течности и храни. Пълна информация за кръводаряване може да намерите на следния сайт: https://ncth.bg/ Ръководството на ПРБ се обръща и към всички магистрати и съдебни служители, които в момента са в платен годишен отпуск, ако желаят да се присъединят към доброволците, ангажирани с осигуряването на подкрепа за нуждаещите се в условията на причинената от разпространението на коронавирус пандемия. Записването става на следния сайт: https://www.dobrovolets.bg.

КПКОНПИ с иск към СГС за обезпечаване на имоти на Иво и Галя ПрокопиевиНюз БГ Репортер
София, 31 март 2020

Пресцентърът на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ информира Нюз БГ Репортер, че на 14.02.2020 г. Комисията е предявила в Софийски градски съд искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Иво Прокопиев и Галя Прокопиева. 

То е по повод проверка, започнала на 15.08.2018 г. по отношение на Иво Прокопиев и установила значително несъответствие между имущество и доходи на проверяваното лице за периода 15.08.2008 г. – 15.08.2018 г. 

Съгласно закона, така са налице предпоставките за предявяване на иск за отнемане с цена 451 476,59 лв., разпределена между бъдещите ответници, както следва: 368 895,85 лв. спрямо Иво Прокопиев и 82 580,74 лв. спрямо Галя Прокопиева. 

С определение от 17.02.2020 г. съдът е допуснал обезпечение на иска, с налагане на претендираните от КПКОНПИ обезпечителни мерки – запор на акции, запор на сметки на двете лица и запор на моторна лодка „Merry Fisher 795 Marlin“. Издадена е обезпечителна заповед. 

По отношение на Иво Прокопиев, е била образувана и предходна проверка, с проверяван период 16.01.2007 г. – 16.01.2017 г. В резултат на проверката и установеното значително несъотвествие между имущество и доходи, на 06.03.2018 г. в Окръжен съд Бургас е предявен иск за отнемане на имущество в полза на държавата с цена от 198 927 389,22 лв. Ответници по този иск са Иво Прокопиев, Галя Прокопиева и три търговски дружества: „Алфа Финанс холдинг“ АД, „Соларпро Холдинг“ АД и „Алфа Енерджи Холдинг“ АД. По искане на КПКОНПИ и този иск е обезпечен с допуснати от съда запори на акции и дружествени дялове, както и на идеални части от жилищна сграда с открит басейн, находяща се в гр. Созопол. 

С определение от 21.02.2020 г., съдът е спрял производството по това дело до произнасянето от Съда на Европейския съюз /дело С-234/18 и дело С-319/19/ по две преюридициални запитвания, отправени от СГС с определения от 23.03.2018 г. и от 02.04.2019 г. 

По искане на КПКОНПИ, с определение от 17.03.2020 г. Окръжен съд Бургас е допуснал допълнителни обезпечителни мерки на предявения иск, поради непосредствена възможност за разпореждане с имоти от страна на ответниците. Обезпечителните мерки касаят „Алфа Финанс Холдинг“ АД – възбрани върху недвижими имоти на дружества /“Лендмарк Холдинг“ АД, „Лендмарк България цар“ ЕООД, „Лендмарк България еърпорт“ ЕООД, „Лендмарк България офис“ ЕООД, „Лендмарк България тауър“ ЕООД и „Сплендид вю“ ЕООД/, които това търговско дружество контролира или има участие в управлението и собствеността. 

Съдът е наложил възбрани върху следните недвижими имоти:  
 - поземлен имот от 43 504 кв. м., предназначен за комплексно застрояване, в землището на гр. Балчик; - поземлен имот от 8185 кв. м. в землището на с. Бусманци, ведно с построената в него административна сграда на 4 етажа 
– логистичен комплекс; 
- административна сграда на 8 етажа, със застроена площ от 1403 кв.м., в гр. София;
- търговска сграда на 2 етажа, със застроена площ от 756 кв. м., в гр. София; 
- урегулиран поземлен имот от 1850 кв. м., ведно с построената в него офисна сграда с бизнес-административни и търговски функции с РЗП от 9957,5 кв. м., състояща се от два подземни етажа и две надземни тела /едното на 6/8 етажа, другото на 3 етажа/. 

Издадени са обезпечителни заповеди.

Кой е с нас в тази криза ?
Ева Майдел
София, 31 март 2020 


Вероятно през последните дни всички сме попаднали на снимки от самолетите, които Русия изпрати в Италия. Прочели сме и за помощта, която Китай оказва с лекари, както и за броя маски, които са дарили. Същевременно по телевизионните студия все по-често чуваме как Европа е разединена, не реагира и просто отсъства в тази извънредна ситуация. Както обаче знаете - във време на криза и опасност много често най- дефицитна се оказва достоверната информация. На повърхността на замътената от страхове вода излизат лъжепророци, фалшиви новини и странни интерпретации.    

Не смятам да изкарвам ЕС жертва, защото в тази ситуация истинската жертва сме ние, гражданите. През последните дни сме подложени на сериозна атака от страна на Китай и други глобални играчи. С нея се налага изкривен разказ за това кой носи отговорност за разпространението на заразата. 

Подозренията, че Китай прикри данните за вируса и продължава да го прави, са заменени от разкази как страната подава ръка на засегнатите като Италия в момент, в който Европа я няма. Истината е, че докато онези няколко снимки с лекари вървят из мрежата, ЕК свърши много повече. Комисията се опитва да набави за всички страни-членки маски и предпазни облекла, както и така нужните респиратори. Тече процедура и за обща европейска доставка на тестове за COVID-19, в която и България участва.    

Загледани в ужасяващите статистики, пропускаме, че не всички подадени ръце са честни и чисти. Вече се получават първите сигнали за опити на китайски инвеститори да купят на безценица затруднени италиански компании. Това е една от причините ЕК да предложи премахване на ограниченията пред фискалната политика и държавната помощ. 

Така на практика се развързват ръцете на държавите-членки да спасяват икономиката си и да подкрепят най-засегнатите си компании – както от  фалит, така и от опитите за възползване от кризата от китайски и други инвеститори със спорни цели и интереси.  Няма как да подминем и фалшивите новини за създадени лекарства и ваксини в Русия и къде ли не още. На фона на първоначалния отказ на САЩ, Русия, Великобритания да признаят явната заплаха от заразата с COVID-19, логически трудно първата ваксина или лекарство  можеше да дойде оттам. Това, което видяхме, е че американската администрация направи опит да привлече една от европейските компании, които са най- напред в разработването на ваксина за вируса. ЕК и Германия реагираха моментално и осигуриха допълнителни средства за проекта. Освен това още в края на януари ЕК отпусна 47.5 милиона евро за проекти, които се опитват да намерят решение за лечението или предпазването от вируса. След това имаше и други инициативи, осигуряващи финансова подкрепа за компании или учени в Европа, работещи за лекарство или нови методи за диагностика.   

Вече няколко седмици слушаме и за “загубилата своята солидарност Европа”, което неминуемо би довело до залеза на европейския проект. Странно е, че същата тази „загубила солидарност Европа“ разреши на България да харчи 546 милиона евро от еврофондовете за подкрепа на здравната система и бизнеса. Става въпрос за авансово отпуснати от ЕК средства, които ако все още не са договорени или усвоени, трябва да бъдат върнати на ЕК, а в този случай ще останат на разположение на държавите. Същата тази Европа разшири обхвата на Фонд „Солидарност“ на ЕС за най-силно засегнатите държави-членки. До момента той можеше да бъде използван при природни бедствия в държави от ЕС, но с гласуваното решение към тях се добавят и големи здравни кризи, което дава нови 800 милиона евро на разположение. Също така ЕС пренасочи 1 милиард евро от бюджета на ЕС като гаранция на Европейския инвестиционен фонд, за да се стимулират банките да предоставят евтини кредити на бизнеса. Трябва да си даваме сметка, че тези средства са от данъците на “несолидарните” европейци, които също се борят с кризи в собствените си държави в момента.    

У мен се буди изключителна изненада, когато видя в последните дни как политици и експерти, които само допреди седмици ни убеждаваха от телевизионните студиа, че няма нужда от европейска интеграция и всичко е по силите на националната държава - днес са на същите места, но вече коментират какво е трябвало да направи Европа. Истината е, че в голяма степен реакциите при кризи са оставени на национално ниво, а възможностите на ЕС са ограничени от същите тези национални компетентности. Затова, когато следващия път някой се опита да обясни, че Европа не може да направи нещо, трябва да си спомни за момента, в който са ни натяквали, че европейската интеграция в тази област е ненужна и вредна. С подобен интерес гледам и всички противници на влизането в Еврозоната, които сега отказват да коментират отделените средства за подкрепа на икономиката в ядрото на ЕС, включително по линия на Европейския стабилизационен механизъм и неговите близо половин трилион евро, до които България няма да има достъп.   Всички се надяваме да успеем с общи усилия да преборим това, което ни споходи. Но както при всяко човешко изпитание, е важно да знаем кой и как е бил до нас през това време.

ВАП възложи на министъра на околната среда и водите в 15-дневен срок лично да извърши проверка и да представи доклад за дейността на ТЕЦ „Бобов дол“Нюз БГ Репортер
София, 31 март 2020

Предвид голямата обществена значимост на проблема свързан със замърсяването на околната среда от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората, живеещи в населените места в непосредствена близост до съоръженията, Върховната административна прокуратура възложи на министъра на околната среда и водите в 15-дневен срок лично да извърши проверка на инсталациите за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ и да представи обобщен доклад. Проверката следва да бъде извършена лично от министъра, с оглед на правомощията и задълженията му, респективно тези на подчинените му структури по чл. 8 ал.1 , чл. 9 , чл. 10 ал.1 т.1-5, чл. 11 ал. 1 т. 2 -5 , чл. 120 и чл. 129 ЗООС и чл. 67 - 75 ЗУО. Възлагането на проверката е и с оглед постъпилите по служебен път резултати от извършена на 30 март 2020 г. от РИОСВ-Перник проверка на ТЕЦ „Бобов дол“, разпоредена от Районна прокуратура – Дупница във връзка с информациите за възобновяване горенето на отпадъци. Министърът на околната среда и водите следва лично да провери и да докладва: - изпълнени ли са изискуемите условия за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и дали в инсталациите на същия се горят само и единствено такива съобразно издаденото комплексно разрешително; - монтирано ли е предвиденото в комплексното разрешително оборудване /пречиствателни съоръжения - филтри , автоматични системи за извършване на собствени непрекъснати измервания и т.н./; - съответства ли фактическото състояние на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД на всички условия залегнали в комплексното разрешително.

„Маркет линкс“: bTV е с най-високо доверие и най-предпочитан ТВ източник по темата COVID-19Нюз БГ Репортер
31 март 2020 г.

Българските зрители оценяват високо пренасочването на фокуса на bTV Media Group върху новини и актуални предавания по време на COVID-19 епидемията, информира Константина Маркова. Резултатите са от скорошно независимо проучване и пийпълметричните и онлайн данни за март 2020. След обявяване на извънредното положение bTV въведе програмни промени, изцяло съобразени с настоящите приоритети на компанията: да предпази здравето на екипа си и да гарантира, че ще може да информира българите по всяко време чрез редовни и извънредни емисии, публицистични предавания и други специални студия на живо, посветени на епидемията. Според национално представително количествено *проучване на „Маркет линкс“, проведено в периода 27-30 март, телевизията е основен източник на информация за 73% от респондентите за всички теми, свързани с COVID-19, от обявяването на извънредното положение. bTV е телевизията с най-високо доверие по отношение на новините и актуалните предавания според 58,4% от респондентите и отразява новините, свързани с коронавируса, по най-добрия и професионален начин според 39,4%. Медията е посочена и като най-надеждния ТВ източник по темата от 40,2% от участниците в проучването. Близо 41% получават най-пълната картина за епидемичната ситуация от bTV, а 39,3% я определят и като източника на най-полезна информация за гражданите сред всички телевизии. bTV има най-интересните гости в актуалните си предавания (42,6%), както и най-добрите водещи (42,8%) и репортери (42,3%). Почти 50% от респондентите в проучването искат да продължат да получават настоящия обем информация за COVID-19 по телевизията. Над 76% искат да гледат специални предавания по темата, а дори повече, 79%, се интересуват от брифингите на живо. Извънредните новини за COVID-19 се оценяват високо от 80% от респондентите, а като цяло важните новини по темата са интересни за 88,1% от анкетираните. Изводите от проучването на „Маркет линкс“ се потвърждават и от данните на ГАРБ за март. Специалното обзорно предаване на bTV „Кризата COVID-19: Всичко, което трябва да знаете“, излъчено на 19 март от 19,30 часа, е привлякло над 40% от всички зрители (4+). Интересът към централната емисия на bTV Новините след 13 март, когато Народното събрание гласува обявяването на извънредно положение в България, се покачва до средно близо 41% от всички зрители пред екрана. (ГАРБ, 13-30 март, 4+). По отношение на актуалните предавания „Лице в лице“ е изборът на зрителите следобед с 36,7% дял. Традиционно силен зрителски интерес регистрира и предаването „120 минути“ - 31% среден дял. По време на пандемията лидерите в сутрешния часови пояс „Тази сутрин“ и „Тази събота и неделя“ затвърждават позицията си със съответно близо 39% и 30% среден дял. Силно увеличеният интерес към новинарското съдържание, посветено на пандемията от COVID-19, е видим и в онлайн среда. От 1 до 24 март сайтът btvnovinite.bg отчита 4.87 милиона потребители, над три пъти повече спрямо същия период миналата година.
30 март, 2020

БПЦ ПРИЗОВАВА МИРЯНИТЕ ДА ОСТАНАТ ПО ДОМОВЕТЕ СИ, ХРАМОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИВ Синодалната палата днес се състоя среща между Негово Светейшество Българския патриарх Неофит и епархийските митрополити с вицепремиера Томислав Дончев, проф. генерал Венцислав Мутафчийски и г-н Емил Велинов, директор на Дирекция по Вероизповедания при МС, по повод създалата се извънредна ситуация в страната заради пандемията от коронавирус. По време на срещата представителите на правителството и кризисния щаб изясниха ситуацията в света и у нас към днешна дата, бяха обсъдени редица въпроси, касаещи богослужебния и молитвен живот в България, както и необходимостта от създаване на организация за посрещането на Възкресение Христово. Св. Синод запозна представителите на кризисния щаб с предприетите досега мерки и взетите днес решения, а именно: 1. Св. Синод благославя и подкрепя напълно усилията на държавните институции, насочени към запазване на живота и здравето на българския народ. 2. Св. Синод на БПЦ-БП, в съответствие с изискванията на държавните институции, призовава вярващите християни да останат по домовете си. 3. Всички храмове в диоцеза на БПЦ-БП остават отворени и в тях ще се извършват определените за св. Четиридесетница богослужения и молитвени последования. 4. Чинът на преподаване на св. Причастие остава непроменен. Свещенослужителите се задължават с особено внимание да преподават св. Причастие само на тези православни християни, които са се изповядали при тях и ги познават лично. 5. Болни, които не могат да посетят храма, при желание за св. Причастие да бъдат причастявани със запасни св. Дарове, като за това се вземат съответните мерки от свещенослужителите, каквато е установената практика в Църквата. 6. Да се използват дезинфектанти и да се поддържа лична хигиена, подовете на храмовете да се почистват периодично със съответните препарати, иконите да се забърсват, килими, пътеки и др. да бъдат отстранени от интериора на храмовете за по-лесна дезинфекция, местата за сядане да се дезинфекцират на няколко часа. Да се поставят напоени с дезинфектант стелки на входовете на храмовете, които да се поддържат влажни през цялото работно време. 7. Църковнослужителите да използват лични предпазни средства (маски, ръкавици и дезинфектанти). 8. Миряните, посещаващи храма, да ползват предпазни маски, както и да спазват регламентираното разстояние. 9. Свещениците, които имат и най-малки признаци на здравословно неразположение, да се въздържат от богослужения, за което да уведомят епархийския си митрополит. 10. Тайнствата св. Кръщение и св. Венчание да се извършват с ограничен брой хора, при пълно спазване на изискванията. 11. Опело на покойник да се извършва на открито, на гроба на покойника, при присъствието само на най-близките. 12. Св. Синод призовава клира и богохранимото паство да усилят своя духовен подвиг в покаяние, пост, молитва, бдение, изповед и съединяване с Тялото и Кръвта Христови. 13. Св. Синод изразява благодарност и отправя молитви към всеподателя Бога за правителството, лекарите, медицинските сестри и работници, за всички останали обществени служители – полицаи, военни, служители в транспорта, магазинерите, всички, които се излагат на риск, за да може ежедневния живот да се съхрани в рамките на възможното. В края на приема патриарх Неофит изрази своята надежда, че с Божия помощ и с общи усилия кризата ще бъде бързо преодоляна и съвсем скоро ще се завърнем към ежедневния си начин на живот в молитва към Бога в храма и с духовна радост ще посрещнем Възкресение Христово.

ЕК С ПРЕПОРЪКИ КЪМ ГРАНИЧАРИТЕЕвропейската комисия представи днес насоки за работата на граничарите в условията на мерките, въведени за пресичане на епидемията от Ковид-19. Ограниченията за несъществените пътувания до ЕС се прилагат за чужди граждани, които не живеят в ЕС и които имат съответните проявления на болестта, или са били изложени на опасност от заразяване, и така създават заплаха за общественото здраве. Всяко решение за отказ за пропускане през границата трябва да бъде съразмерно и недискриминационно. За да определят дали пътникът представлява заплаха, граничарите следва да се водят от насоките на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Гражданите на всички държави от ЕС и членовете на техните семейства, както и чужденци с право на дългосрочно пребиваване, не подлежат на временните ограничения за пътуване, когато се връщат у дома. Гражданите на Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана трябва да се възприемат като граждани на ЕС в този случай. Някои работници от държави извън ЕС също са освободени от ограниченията, например здравни служители, погранични работници и сезонни селскостопански работници. Пътниците, на които е разрешено влизане в ЕС, трябва да бъдат проверявани за истинност на документите за пътуване. Граничарите трябва да правят постоянни проверки в Шенгенската информационна система за защита от възможни терористични заплахи или трансгранична престъпност. Паспортите на граждани извън ЕС трябва да бъдат подпечатвани. Граничарите следва да се обръщат незабавно към здравните служби, когато се натъкнат на съмнителен пътник. Когато възможностите на граничните служби намаляват, може да се даде предимство при обработката на влизащите пътници. Държавите в ЕС трябва да улеснят транзитното преминаване на границите на всички европейци и членовете на техните семейства, независимо от тяхното гражданство, както и на чужденци, които имат разрешение за пребиваване. Гражданите на Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Турция трябва да бъдат пропускани по същия начин, когато пътуват към родината си. Консулствата на държавите в ЕС следва да останат отворени и да осигуряват минимална обработка на заявления от пътници, освободени от временните ограничения заради епидемията. Чужденците в ЕС, чиито разрешения за престой изтичат, не трябва да бъдат наказвани. Държавите в ЕС имат право да удължат срока на изтичащите визи на онези чужденци, които са в Шенгенското пространство. Удължаване се допуска за срок до 90 дни за всеки 180 дни. Държавите следва да издадат дългосрочни визи или разрешение за временно пребиваване на притежателите на краткосрочни визи, ако са принудени да останат в ЕС по-дълго. Държавите не следва да налагат наказания на чужденци, които не биха могли да напуснат навреме заради ограниченията за пътуване. Просрочията на престоя заради епидемията не трябва да се вземат предвид при обработката на бъдещи заявления за виза, предлага комисията.

Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятияМинистър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание, съобщиха от правителствената информационна служба. 

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период не по-малък от периода, за който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция "Бюро по труда" по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция "Бюро по труда", ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата.

Финансовите средства за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от фонд "Безработица" на Държавното обществено осигуряване.

На днешното правителствено заседание е бил одобрен също така договор с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия за доставка на лични предпазни средства - медицински маски тип KN95. Съгласно договора Министерството на здравеопазването ще закупи 1 000 000 бр. медицински маски тип KN95 на стойност 1 670 000 евро. Те ще бъдат използвани за обезпечаване нуждите на персонала в лечебните заведения, за органите на държавния здравен контрол и за други лица, ангажирани в работата срещу разпространението на COVID-19 в България. Маските за лице, тип KN95 могат да филтрират частици с 95 на сто ефективност, според китайския национален стандарт GB2626-2006.

ВСИЧКИ С МАСКИ, ВДИГАТ ЗАБРАНАТА НАД БАНСКОВсички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Такова нареждане даде здравният министър със Заповед № РД-01-168 от днес.

От 19 часа, утре (31 март), се отменя карантината на град Банско Считано от утре (31 март), 19 часа, се отменя 14-дневната карантина в град Банско. Отменя се и забраната за влизане в и излизане от града. Това разпореди здравният министър Кирил Ананиев със своя заповед от днес. В Банско ще продължат да се прилагат противоепидемичните мерки, които важат за цялата страна.

3 респиратора ще бъдат закупени с част от даренията, постъпили чрез DMS SOLIDARNOST3 респиратора ще бъдат закупени с част от даренията, постъпили чрез DMS SOLIDARNOST За всяка от областните болници в Монтана, Силистра и Шумен ще бъде закупен по един респиратор, от какъвто лечебните заведения се нуждаят, за да осигурят в максимална степен адекватна медицинска помощ на пациенти с COVID-19. Средствата са осигурени от постъпилите до момента дарения чрез изпращане на SMS с текст DMS SOLIDARNOST на кратък номер 17 777 за трите мобилни оператора в България. Специализираната апаратура ще бъде доставена най-късно в началото на месец май. До момента събраната сума чрез DMS SOLIDARNOST възлиза на малко над 125 хил. лв. Със средствата, постъпили по тази сметка, се планира да бъдат закупени необходима на лекарите специализирана медицинска апаратура и техника, лични предпазни средства с най-висок защитен клас, както и всичко друго, от което спешно се нуждаят болниците в условията на разпространяващата се коронавирусна инфекция. МЗ информира, че от днес, 30 март, на интернет страницата на Министерството на здравеопазването е публикувана справка за всички дарители и постъпили средства по дарителската сметка, която здравното министерство откри в подкрепа на лечебните заведения, обслужващи пациенти с COVID-19. От 17 март до 27 март т.г. набраната по тази сметка сума възлиза на 1 920 346 лева. Данните за постъпващите средства по сметката ще бъдат актуализирани периодично.

5 са новите случаи на COVID-19 по данни на Националния оперативен щаб


30 март 2020 г.

5 са новите случаи на COVID-19 по данни на Националния оперативен щаб. Така общо потвърдените у нас случаи на COVID-19 стават 359. Не са регистрирани нови административни области, на чиято територия да е регистриран случай на COVID-19. Новите случаи са разпределени както следва: два в София, един в Плевен, един в Монтана и един в Благоевград. 113 са лицата с потвърден COVID-19, които са настанени под лекарско наблюдение в болнични условия, като 13 от тях са интубирани. По отношение на общата картина: 56% от регистрираните у нас случаи на COVID-19 са при мъже, респективно – 44% при жени. Средната възраст на лицата, дали положителна проба за новия коронавирус, е 45 години. Регистрираните случаи по административни области са както следва: Благоевград – 11; Бургас – 14; Варна – 17; Велико Търново – 2; Габрово – 2; Добрич – 6; Кърджали – 5; Кюстендил – 2; Ловеч – 1; Монтана – 17; Пазарджик – 7; Перник – 5; Плевен – 9; Пловдив – 21; Сливен – 4; Смолян – 7; София – 223; Стара Загора – 2; Хасково – 1; Шумен – 3. Общо излекувани до момента са 17 лица.

ВАП изиска информация от министъра на здравеопазването за контрола на предлагането на т.нар. „бързи тестове“ за диагностициране на коронавирусПо повод зачестилото предлагане на т.нар. „бързи тестове“ за диагностициране за възможно заразяване с коронавирус, Върховната административна прокуратура (ВАП) изиска информация от министъра на здравеопазването - как Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) осъществява контрол при използването на въпросните медицински изделия. Действията на прокуратурата са във връзка с ангажиментите й по спазване на законността и защита на обществения интерес и са свързани с недопускането на възможни злоупотреби, включително продажбата на фалшиви тестове за COVID-19. Според законодателството право да предлагат тези изделия имат регистрирани юридически лица. ИАЛ следва да извърши проверка регистрирани ли са съответните медицински лаборатории и/или здравни заведения, които предлагат т.нар. „бързи тестове“, както и дали работят със сертифицирани реактиви, съдържащи инструкции за употреба и етикет, дали спазват вътрешния контрол и дали отговарят на съответния стандарт.

Депутатът от ГЕРБ Пламен Тачев инициира кампания за осигуряване на защитни средства за личните лекари в ПлевенНародният представител от ГЕРБ-Плевен Пламен Тачев инициира кампания „Да спасим живот заедно“. Целта й е да се осигурят защитни и дезинфекциозни средства за всичките лични лекари в област Плевен, които работят на първа линия срещу коронавируса. Събраната сума от дарения бе предоставена на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Плевен. Председателят на сдружението д-р Димитър Цветков благодари за жеста както на Пламен Тачев, така и на всички – подкрепили инициативата. Иначе в благородната кампания се включиха редица бизнесмени от региона, както и самият народен представител от ГЕРБ. Наскоро пък кметът на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов съобщи, че от кампанията на Пламен Тачев в сметката на общината са постъпили над 7000 лева, които ще бъдат от голяма помощ за местните лекари. <ИВан Върбанов>

Емил Христов и общинските съветници от ГЕРБ-Стара Загора направиха дарение на Университетска болница „Проф. д-р Стоян Киркович”Общинските съветници от ГЕРБ в Стара Загора дариха на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” 175 теста, сертифицирани за лабораторно изследване за коронавирус и други 80 теста за диагностициране на грип от типове А и В. „И ние трябва да имаме своя принос в борбата с COVID-19. Надяваме се в рамките на следващата седмица да дарим също и 150 PCR теста за диагностициране на коронавирус на вирусологичната лаборатория, разкрита към болницата. Събрахме лични средства за това дарение” – съобщи ръководителят на групата на общинските съветници на ГЕРБ в местния парламент в Стара Загора Диян Димитров. Други 100 PCR теста за диагностициране на коронавирус осигури, също с лични средства, Емил Христов, зам.-председател на Народното събрание и общински ръководител на ГЕРБ в Стара Загора. Тестовете също са за вирусологичната лаборатория в Клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – Стара Загора.<Иван Върбанов>

ВАП сезира КЗК за разликата в цената на петрола на международните пазари и на бензина у насВърховната административна прокуратура (ВАП) сезира Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която да прецени дали да образува производство с предмет – как се образуват цените на течните горива при продажбата им на бензиностанциите на територията на страната. Преписката във ВАП е образувана във връзка с констатираното значително намаление на стойността на суровия петрол в световен мащаб /с 47,4%/ според данните на Агенция „Митници“ и спадането на цените на течните горива в страната с едва около 11%. На ВАП е известно, че точната величина на цената, за която се продават/закупуват въпросните горива, не подлежи на административно регулиране. Независимо от това, същината на данните е такава, че трябва да се изключат всякакви съмнения относно наличие на т. нар. „съгласувани практики“ на лицата, които преимуществено предлагат на пазара такива продукти /от рода на големи вериги бензиностанции с обекти в цялата страна и др./ в противоречие с изискванията на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. По силата на чл.101, т.1, б.„а“ ДЕО се забраняват като несъвместими с вътрешния пазар всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията между държавите-членки и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, и в частност такива, които пряко или косвено определят покупни или продажни цени или други условия на търговията. Идентична е регламентацията в националното право - чл.15, ал.1, т.1 ЗЗК, като определени правила се съдържат и в други разпоредби - да речем, чл.21, т.1 от закона. Правомощията за контрол, налагане на санкции и постановяване на прекратяване на нарушения са възложени на КЗК - чл.70 - чл.77, чл.100 и сл. ЗЗК и др. За взетите решения и предприетите мерки, ВАП изисква от КЗК своевременна информация. <Иван Върбанов>

Над 230 000 лв. достигнаха даренията за здравни заведения от прокурори, следователи и съдебни служителиОще 80 000 лв. събраха прокурори, следователи и съдебни служители в подкрепа на лекари, медицински специалисти и доброволци от цялата страна, ангажирани с лечението на заболелите от новия коронавирус COVID-19. Така, за по-малко от седмица след като стартира кампанията, общата сума, която е дарена от магистратите и служителите, достигна над 230 000 лв. След първоначалния призив за подкрепа на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ и УМБАЛ „Александровска“, на интернет страницата на прокуратурата бяха публикувани банковите сметки за дарения и за болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, както и на кампанията на Българския лекарски съюз „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“. Много магистрати и съдебни служители дариха финансови средства и на болничните заведения по места. Даренията продължават и през настоящата седмица. Прокурорите, следователите и съдебните служители от Окръжна прокуратура – София дариха 3000 лв. на УМБАЛ „Св.Анна“ в столицата. Над 6000 лв. е дарението, което Окръжна прокуратура – Благоевград е направила за местната болница. Дарението на РП-Благоевград е над 5000 лв. От Районната прокуратура в Генерал Тошево магистрати и служители ще дарят 5% от месечното си възнаграждение. Близо 6000 лв. е дарението, което Окръжна прокуратура – Велико Търново прави за МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ в града. За същата болница дарение правят и от РП-Свищов и РП-Павликени. От РП-Сандански са дарили средства за местната болница. Така са постъпили и магистратите и служителите от АП-Пловдив, ОП и РП-Хасково, ОП-Ловеч, ОП-Пазарджик, ОП-Ямбол, ОП и РП-Видин, РП-Габрово. ОП и РП-Силистра. Над 6000 лв. са дарили на УМБАЛ „Д-р Ст. Киркович“ от ОП-Стара Загора. Почти 3000 лв. е дарението, което правят за болницата в Сливен от Районната прокуратура в града. Магистратите и служителите от АП-Варна, РП-Лом, ОП и РП-Монтана, РП-Горна Оряховица, РП-Берковица, АП-Пловдив и ВОП-Пловдив също са приели решения да дарят средства на здравните заведения в съответните населени места. Магистратите и служителите от ОП и РП-Кюстендил са дарили средства за болниците в Кюстендил и Дупница, както и на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ - 3500 лв. За Клиниката по пулмология в Плевен даряват местните прокурори, следователи и съдебни служители. Военните прокурори от София са дарили средства на столичните болници „Пирогов“ и „Александровска“, същото са направили и от Апелативна специализирана прокуратура. От РП-Своге са направили дарения за местната болница и за „Пирогов“. МБАЛ „Бяла Слатина“ получава дарения от прокурори, следователи и служители от Враца, Козлодуй, Мездра, Бяла Слатина, както и от РП-Оряхово, чийто призовкар, който макар да е в затруднено финансово положение, е направил дарение в размер на 50 лв. Ръководството на прокуратурата изразява благодарност за инициативата на Асоциацията на прокурорите в България за откриването на дарителска кампания за закупуването на необходимата на лекарите специализирана медицинска апаратура и техника, лични предпазни средства с най-висок защитен клас. Нека всички, които имат възможност, да бъдат солидарни и да се включат в кампанията, дарявайки 1 лв. чрез изпращането на SMS с текст DMS SOLIDARNOST на кратък номер 17777 за трите мобилни оператора в България (не се удържа ДДС). <Иван Върбанов, София>

НОВО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ В ПЛОВДИВОт днес разписанието на автобусите в градския транспорт в Пловдив е променено. Редуциран е броят им във връзка с извънредното положение. Новото разписание е в сила до 12 април със заповед на кмета на Пловдив Здравко Димитров.

От понеделник автобусите в Пловдив се движат от 5 до 9 часа и от 16 до 19 часа с делнично разписание. В тези часови пояси те трябва да бъдат с повече от 70 места. В останалата част на деня градският транспорт работи с неделно разписание, което е с по- големи интервали между курсовете. Извънредното разписание на градските автобуси ще бъде в сила до 12 април, съобщиха от Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта”. Новото разписание е свързано и с апела на превозвачите, които заявиха, че заради извънредното положение, свързано с COVID-19, сривът на приходите им е между 50 и 80%, защото хората не пътуват. Според Eвропейския регламент 1370 възложителят на превозите – общината е длъжна да покрие всички разходи на превозвача плюс разумна печалба. В момента това не се прави. От транспортните фирми настояват поне минималните им разходи да се покрият. На територията на Пловдив и региона работят 4-5 транспортни фирми. Останалата част са преустановили превозите, за да не търпят загуби. От сектора уверяват, че спазват изискванията на Националния оперативен щаб, като всички шофьори и контрольори са снабдени с маски и ръкавици, а автобусите се дезинфекцират. <Екатерина Кючукова, Пловдив>

СЛЕД ЗАПОВЕД НА КМЕТА ПУСТИ УЛИЦИ И ПАРКОВЕ В ПЛОВДИВ30 март 2020 г.

Мерките за борба с COVID-19 в Пловдив са затегнати. По Главната улица патрулират полицаи, както и в парковете. Оградена е и Цар-Симеоновата градина. Кметът на Пловдив Здравко Димитров обяви че след зачестилите случаи на коронавирус в града се налага по-сериозен режим за придвижване на хората. Главната улица на Пловдив е почти опустяла. По нея се движат хора с маски и ръкавици. Единствено пред офисите на мобилните оператори имаше хора, установи репортерската ни проверка. Увеличен е броят на охранителите, които са разположени през 100-на метра. Архитектурните забележителности пред пощата и парковете се почистват от служители на общинско предприятие „Паркове и градини“. Любимото място на пловдивчани - Цар-Симеоновата градина също е пуста. Тя е оградена с предпазни ленти и се охранява от Общинска полиция. "Никакви разходки в парковете, по тепетата, край Марица и по велоалеите. Няма да работят никакви търговски обекти, освен за хранителни стоки, аптеките, банковите и застрахователните офиси, за да намалим риска от заразата", категоричен е Здравко Димитров. Според него, единственият начин да се овладее разпространението на заразата е чрез жестока и всеобща дисциплина. От Общинския кризисен щаб съобщиха, че в Пловдив няма да се вдигат пейки от парковете, градините и пред блоковете, както е в Бургас, но ще се налагат глоби на всички граждани, които нарушават противоепидемичните мерки. Само в неделя бяха санкционирани 92-ма пловдивчани с глоби от по 5000 лв. <Екатерина Кючукова, Пловдив>ЗАСИЛЕНИ МЕРКИ НА ПОЛИЦИЯТА В ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА30 март 2020

Засилени мерки за контрол на полицията в Пловдив и областта. Прекратени са отпуските на всички полицаи със заповед на началника на Областната дирекция на МВР старши комисар Йордан Рогачев. Той предложи в страната да бъде използвана националната система за ранно предупреждение и оповестяване, която се използва в 11 града. По високоговорителите хората ще могат да бъдат призовани да не напускат домовете си. От рано сутринта пловдивските полицаи се включиха в контрола по спазването на противоепидемичните мерки в града и населените места в областта. Целият състав на полицията е разпръснат на различни постове и обикаля по определени маршрути. Пред едно от полицейските управления в Пловдив нямаше нито един служебен автомобил, установи репортерската ни проверка. Засилен е контролът около паркове и градинки, за да няма струпване на хора и възможност от предаване на зараза. Патрулки обикалят и по централните улици на Пловдив, където се движат повече хора. Всички полицаи са снабдени със защитни средства. Ограничението да не се излиза без основателна причина се налага във връзка с очаквания пик на заболяването през следващите две седмици. От полицията апелират хората да напускат жилищата си само за закупуване на храна и лекарства, при грижа за възрастни хора, по медицински причини и при пътуване до работа. Оттам призовават гражданите да останат вкъщи, да не излизат навън, ако не е наложително, както и да не предприемат неоснователни пътувания извън града. <Екатерина Кючукова, Пловдив>

28 дни е задължителната карантина за лица, при които е потвърден COVID-19На задължителна домашна изолация (карантина) подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19 – лица без симптоми, т.е. такива, които са контактни или установени в хода на епидемичното проучване, както и лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 38℃, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психичния статус, т.е. объркване или летаргия, и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.). На карантина за срок от 28 дни, считано от датата на изписването от лечебно заведение, подлежат и всички, при които е бил потвърден случай на COVID-19 и заради това са били настанени в болница. Такива са нарежданията на здравния министър Кирил Ананиев, разписани в Заповед № РД-01-165 от 27.03.2020 г., с която се изменя Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г. В новата заповед на здравния министър се казва още, че на основание чл. 60, ал. 1, във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс се разпорежда предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защитата здравето на гражданите. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19.

Общинското ръководство на ГЕРБ – Благоевград дари 150 защитни облекла за медиците в МБАЛ-БлагоевградОбщинското ръководство на ГЕРБ – Благоевград дари 150 защитни облекла за многократна употреба на медиците в МБАЛ – Благоевград. Специалните костюми бяха осигурени след проведени разговори с директора на лечебното заведение д-р Огнян Митев, който посочи, че облеклата ще бъдат от изключителна полза за медицинския персонал - особено в момента. Инициативата бе подкрепена от областния координатор и евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, неговия колега Асим Адемов, областния административен секретар на партията и народен представител Даниела Савеклиева, общински съветници и членове на ГЕРБ. Бяха осигурени и 600 предпазни маски за жители на Благоевград, като голяма част от тях бяха дарени на пенсионерските клубове и хора в нужда.

Андрю Дум и Гон Хазири стартира "Bittersweet" с ЕнелиНюз БГ Репортер
29 март 2020 г.

За първи път в българския музикален ефир през уикенда се завъртя новото парче на румънския диджей Андрю Дум. Имайки оптимистично темпо, „Bittersweet“ е танцова песен, която съчетава перфектно своя фънки звук с закачливи текстове. Това е „приказката за отношенията“ с всичко, което е между доброто и лошото. Изгряваща звезда на сцената на електронната музика в Румъния и не само, Андрю Дъм с естествения си талант, успява да „вдъхнови“ с оригиналния си стил и гласовете, които използва, за да ви примамва в своите песни и миксове. Gon Haziri е един от най-търсените диджеи на момента. Ремиксите му за изпълнители като Арилена Ара, Канита и Таркан събират десетки милиони гледания в YouTube. Той беше част, между другото, в състава на фестивала Sunnyhill, най-големия фестивал в Косово, който се организира от семейството на художника Дуа Липа. Енели е певица от малък град в Румъния, която има първата си среща с музиката на 5-годишна възраст, когато се присъедини към църковния хор от родния си град. 9 години по-късно, когато художникът е на 14, той започва да учи музика в Популярното училище по изкуства в Таргу Жиу, нейния роден град. В момента Eneli е успешно присъствие в музикалния пейзаж, изграждайки във времето сътрудничество с успешни продуценти като Vanotek и Mahmut Orhan за песни, които се намират в класациите на Shazam в страни като Русия, Полша и Казахстан. Също така, сранотването с продуцента Мануел Рива беше класиран на трето място в класацията за топ пробиви на билборд в САЩ. От днес приятния румънски продукт радио The voice завъртя в своята програма, имформират още от PRofile International.  Andrew dum and Gon Haziri launches “Bittersweet”, with Eneli Having an upbeat tempo, ”Bittersweet” is a dance song that combines perfectly its funky sound with catchy lyrics. It’s the “tale of relationships” with everything in-between good and bad. A rising star on the scene of Electronic music in Romania and not only, Andrew Dum with his natural talent, manages to “get your groove on” with his original style and the voices he uses to lure you in his songs and mixes. Gon Haziri is one of the most sought after DJs of the moment. His remixes for artists like Arilena Ara, Kanita and Tarkan are gathering tens of millions of views on YouTube. He was part, amongst other, of the line-up at Sunnyhill festival, the largest festival in Kosovo which is organized by artist Dua Lipa's family. Eneli is a singer from a small town in Romania, who had her first encounter with music at the age of 5, when she joined the church choir from her hometown. 9 years later, when the artist was 14, he began studying music at the Popular Art School in Targu Jiu, her home town. Currently, Eneli is a successful presence in the musical landscape, building over time collaborations with successful producers such as Vanotek and Mahmut Orhan for songs that are found in Shazam charts in countries such as Russia, Poland and Kazakhstan. Also, the collab with producer Manuel Riva was ranked #3 in the Top Breakout Billboard Club in the United States.


СРП задържа за 72 часа нарушител на задължителната карантина
Нюз БГ Репортер
29-ти март 2020 г.


Софийската районна прокуратура задържа за 72 часа лице, завърнало се от чужбина, което не е спазило задължителната 14-дневна карантина в условията на обявено извънредно положение във връзка с разпространението на новия коронавирус COVID-19 – престъпление по чл. 355, ал.2 от НК. Досъдебното производство е образувано от 04 РУ-СДВР, след като при извършване на проверки в различни дни по предварително подаден списък на лица, които следва да спазват карантина, полицейските служители са установили, че лицето Г.Н.Б., което се било прибрало от Швеция с полет през Франкфурт, не се намира на постоянния си адрес. Установено е, че след пристигането си на летище „София“ Г.Н.Б. е отказал да подпише предоставените му формуляри за карантина, като незабавно след отдалечаването си от гишето е провел демонстративно телефонен разговор, в който е изразил задоволство от поведението си, отнасяйки се подигравателно с опитите на служителите на летището да изпълнят служебните си задължения. След събирането на достатъчно доказателства и след доклад на материалите по делото в СРП, спрямо Г.Н.Б. е изготвено постановление за привличане на обвиняемия, както и за задържането му за срок до 72 часа. Едновременно с това са сезирани и органите на РЗИ – с оглед предприемане на действия за установяване на здравния статус на Б. След като е установено, че пробата за COVID-19 на лицето е отрицателно, същото е задържано с прокурорско постановление. Предстои внасяне на искане пред СРС за определяне на мярка за неотклонение на нарушителя на въведените в страната ограничения и противоепидемични мерки, в условията на извънредно положение.

27 март, 2020

Младежкият театър с кампания "Театърът и зрителите срещу COVID 19"Нюз БГ Репортер
София, 27 март 2020 г.


МАДЕЖКИЯТ ТЕАТЪР КЪМ СВОЯТА ВЯРНА ПУБЛИКА:

"Уважаеми колеги и приятели, Убедени сме, че и Вие като нас в Младежки театър, преживявате трудно настоящата ситуация – лишени от възможността да бъдем заедно един с друг и да се срещаме с прекрасната ни публиката, която осмисля трудa и мисията ни. Ние вярваме, че връзката между театъра и публиката съществува и се развива не само в салона, но и в живота. По тази причина решихме да създадем кампания, в която театърът и зрителите да обединят усилия в името на доброто. В навечерието на Международния ден на театъра – 27 март, даваме начало на дарителска кампания „Театърът и зрителите срещу COVID-19“. Целта на инициативата е да обедини усилията на максимален брой театрални и музикални институти, независими организации в културния сектор, артисти и зрители, и всички заедно да съберем сумата от 45 000 лева за закупуване на Респиратор за дихателна реанимация за нуждите на болница УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София, както и за осигуряване на защитни облекла и дезинфекционни материали за здравните работници. Лечебното заведение е един от подготвените центрове, в които ще бъдат приемани болни с потвърдена диагноза срещу COVID-19 и пациенти в тежко състояние. Бихме желали да подчертаем, че целта на дарителската кампания е да достигане до максимален брой хора и да мотивира тяхното активно участие. Младежки театър „Николай Бинев“ е инициатор на „Театърът и зрителите срещу COVID-19“, но вярваме че подобни акции на съпричастност имат смисъл, когато ги правим заедно. Силно се надяваме, че тази инициатива ще има силата да обедини гилдията ни и с нея да покажем на себе си и общността, че когато ни е отнето правото да лекуваме човешките души с изкуството, което правим, то ни е дадена възможността да спасяваме човешки животи с действията (а не бездействията) си във всеки следващ ден. Ще сме сърдечно благодарни на всеки един от Вас – представител на организация в културния сектор, който желае да се включи в кампанията, прегърне я като своя и я популяризира. Нека разпространим информацията както през нашите мейлинг листи, така и посредством социалните канали на нашите институции, а защо не и личните ни профили. Колкото повече хора достигнем, толкова по-бързо ще можем да осигурим сумата за закупуване на респиратора за дихателна реанимация, който спомага геройските усилия на лекарите в болница ИСУЛ. Дарителската кампания се провежда в платформата Helpkarma на следния адрес: https://bg.helpkarma.com/help/601585269832 Като прикачен файл Ви изпращаме и визията на кампанията в няколко формата, които, при желание от Ваша страна, можете да използвате свободно, качвайки ги на Вашите сайтове, facebook страници, Instagram профили и др. Благодарим на всички отзовали се! Битката е обща – затова си струва! Оставаме насреща при нужда от повече информация. Поздрави, Делян Тодоров (0887848498) и Михаил Байков (0899394043), Екипът на Младежки театър – София."

<Нюз БГ Репортер,  Иван Върбанов>

Русия и Германия изпращат медицинско оборудване и специалисти в помощ на ИталияЕкатерина Кючукова, Пловдив
26 март 2020 г.


Русия изпрати стотина опитни вирусолози и медицинско оборудване в Бергамо, конвоирани от италиански карабинери. Помощта включва 22 камиона, оборудвани с мобилен комплекс за диагностика и анализ на COVID-19, високоефективни средства за дезинфекция, както и специално медицинско оборудване за оказване на помощ на пациенти, тежко засегнати от вирусната инфекция. В Бергамо бъде позициониран италиано-руски щаб за борба с коронавируса. Припомняме, че преди 5 дни руският президент Владимир Путин разговаря в събота с италианския премиер Джузепе Конте и потвърди, че Москва е готова да предостави на Рим помощ, която включва предпазни консумативи, мобилни комплекси за дезинфекция и превозни средства, медицинско и друго оборудване, както и лекарски екипи за практическо съдействие на италианските медици в най-пострадалите райони. Още в понеделник руското военно министерство съобщи, че в Италия са прехвърлени близо 100 руски военни медици и експерти-епидемиолози, както и 8 екипа от лекари и обгрижващ персонал. Германия също се включи в подкрепа на Италия за борба с епидемията. Тя изпрати 500 aпaрaтa зa oбдишвaнe нa Итaлия, милиoни мacки и приeмa зa лeчeниe бoлни oт кoрoнaвируc. „От началото на тази седмица най-тежките случаи от Северна Италия се транспортират със самолети на Бундесвера в Германия и пациентите се включват на апарати за обдишване в немските клиники в 16 провинции. От старта на таи спасителна операция до момента няма нито един починал италианец в Германия“, споделя в социалните мрежи нашият колега Николай Спасов, който от няколко години живее там. Китай прави трета поредна акция за изпращане на медицински маски и аппаратура за Италия. Куба и Чехия са изпратили на помощ медици. На пандемията COVID-19, първите случаи на които бяха регистрирани в Китай в края на миналата година, са подложени повече от 170 държави. По данни на Световната здравна организация са заразени около 414 000 души, като повече от 18 000 са починалите. Според статистиката на Университета „Джон Хопкинс“ от COVID-19 са заразени повече от 487 000 души, като 22 030 са починали от него, а 117 000 са се излекували. Най-пострадалата страна е Италия, като там починалите са повече от 7000, като следват жертвите в Испания, Китай, Иран, Франция и Великобритания.


Боил Банов се срещна с представители на частни културни организации у насНюз БГ Репортер
София, 27 март 2020

Министърът на културата Боил Банов проведе конферентна среща с представители на български частни културни организации днес, 27 март. В продължение на два часа министърът и участниците в разговора обсъдиха предложените от различните страни спешни мерки в подкрепа на културния и творчески сектор в България. В разговора взеха участие изтъкнати творци и артисти в сферата на визуалните и изпълнителските изкуства, независими артисти, представители на свободните пространства за музика и култура, на частните театри, както и членове на Българска фестивална асоциация, на Асоциацията на българските киносалони, на Сдружение „Сцена Музика“, на фондация „ЕДНО за Култура и Изкуства“, на Българска музикална асоциация, както и експерти от Министерството на културата и екип на Офис „Култура” към Бюро „Творческа Европа” – България. Предложението, депозирано на 25 март в деловодството на Министерството на културата, за създаването на два фонда – Фонд за структурно финансиране и Солидарен социален фонд за артисти на свободна практика, беше подкрепено от всички участници в срещата. Те изразиха позиция, че средствата за създаването на тези фондове не трябва да бъдат осигурени чрез преструктуриране на съществуващите средства към бюджета на Министерството на културата, а е необходимо да се потърсят други източници на подпомагане. В същото време министър Банов запозна участниците в срещата с възможностите на Министерството на културата за подкрепа на сектора – чрез преструктуриране на съществуващите конкурсни сесии и техните приоритети, с цел обхващане на целия неправителствен сектор. Сред конкретните промени, които е допустимо да се направят, бяха посочени увеличаването на срока на администриране на проектите, с цел създаване на устойчива заетост. Двете страни си дадоха срок за обмяна на допълнителна информация и документация относно спецификите на мерките и секторите, които те обхващат, за да бъдат прегледани и анализирани до следващата среща, насрочена за 31 март.

25 март, 2020

НАПУСНА НИ ПРОФЕСОР ДРАГАН БОБЕВ !Нюз БГ Репортер
25 март 2020 г.

Редакцията на Нюз БГ Репортер с прискърбие препечатва новината за кончината на именития педиатър и изключителен лекар - професор Драган Бобев. В продължение на дълги години професор Бобев бе национален консултант по детска онкохематология и трансплантология и ръководител на специализираната клиника в болница "Царица Йоанна".

Нашето семейство е изключително задължено на професор Бобев, който спаси в тежка кризисна ситуация живота на нашата дъщеря - Йоанна-Изабелла, когато тя бе само на десет месеца. По спешност постъпи в педиатрията на "Александровска" болница. Там лекуващата лекарка се заблуди и вместо от остра стомашна инфекция, каквато вярна диагноза постанови проф. Бобев впоследствие, бебето Йоанна беше лекувана от алергия от мляко и производни продукти. Така здравето й се влошаваше с всеки ден. В изключително тежкия кризисен момент поискахме консултацията и намесата на професор Бобев, който извикахме и докарахме с кола от ИСУЛ. Съпругата ми Меги бе в панички ужас и безсилие, в пълна безпомощност пред влошеното здраве и гаснещата ни рожба. Още с влизането си той установи грешката, нахока колегите си затова, че "изпускат детето". Йо беше стабилизирана буквално за часове и излекувана успешно за дни. 

Въпреки че в качеството си на национален консултант по педиатрия бе изключително натоварен и зает, веднага се отзова на молбата ни за помощ, намеси се професионално, безкористно спаси жиовота на детето ни и дори нямаше намек за хонорар или друго заплащане на консултацията му.

Професор Бобев, аз и съпругата ми свеждаме глава и сме признателни за цял живот за спасението на нашето дете!

Цялото ни семейство ще помни за цял живот с признателност и изключително уважение професор Драган Бобев. 

Почивай в мир!
Поклон пред паметта ти!

Миглена и Иван Върбанови
ЗА ПРОФЕСОР ДРАГАН БОБЕВ:

Проф. Бобев е завършил ВМИ - София през 1958 г. Със злокачествени заболявания при децата се занимава от 1969 г. През 1977 г. защитава дисертация на тема "Цитологични варианти на острата лимфобластна левкемия в детска възраст с оглед прогнозата и лечението". През 1990 г. е директор на Научния институт по педиатрия - София.

От 2000 до 2013 проф. Бобев е управител на Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания - София, ЕООД, гр. София. А от 2006 - Национален консултант по детска онкохематология и трансплантология.

От 1966 става последователно асистент, главен асистент, доцент и професор, преподавал на студенти по медицина, специализанти и лекари.

Участва в съвместни разработки на Европейското дружество по костно-мозъчна трансплантация по проблемите на костно-мозъчната трансплантация при злокачествените заболявания.

Ръководи научни проучвания, свързани с молекулярно-генетичната характеристика на неопластичните болести в детската възраст.

Организира съвместни разработки на Европейското дружество по костно-мозъчна трансплантация по проблемите на костно-мозъчната трансплантация при злокачествените заболявания.

Съавтор е на  научни проучвания, свързани с молекулярно-генетичната характеристика на неопластичните болести в детската възраст

Бил е Национален консултант по детска онкохематология и трансплантология.

Удостоен е със званието "доктор на медицинските науки" (1986). През 1997 г. проф. Драган Бобев и неговият екип (д-р Георги Михайлов, д-р Добрин Константинов, д-р Лидия Гърчева, д-р Боряна Аврамова, д-р Мая Йорданова) са наградени с отличието "Медик на годината" за осъществяването на първата костно-мозъчна трансплантация в България.

Носител е на орден "Стара планина" първа степен за изключително големите му заслуги в клиничната педиатрична онкохематология и за приноса му при функционирането на център по костномозъчна трансплантация (16 септември 2011). Носител на наградата "Лекар на годината" за 2018 г. на Българския лекарски съюз в категорията "Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на дадена специалност" (19 октомври 2018).

Поклонението ще бъде на 27 март, петък в храм "Света София".

ПОКЛОН!